تاثیرات نوع اسکنر ،استفاده از پودر (تیتانیوم دایوکساید) و تنظیمسازی در عدم انطباق کرون کدکم

Marcel S. Prudente, DDS, MSc, PhD,a Letícia R. Davi, DDS, MSc, PhD,b Kemilly O. Nabbout, DDS,c Célio J. Prado, DDS, MSc, PhD,d Leandro M. Pereira, DDS MSc,e Karla Zancopé, DDS, MSc, PhD,f and Flávio D. Neves, DDS, MSc, PhDg

اصل مقاله در لینک زیر آمده است در اینجا ترجمه خلاصه مقاله را مشاهده میکنید.

                                                       JPD.2017.07 <—-دانلود اصل مقاله

خلاصه مقاله
تعریف مشکل:
تولید کنندگان سیستم های (کدکم) طراحی تولید به کمک کامپیوتر (کد)و تولید بکمک کامپیوتر (کم)تاکید دارند تکنولوژی جدید میتواند انطباق مارجینالی را در کرون ها افزایش دهد اگرچه اطلاعات برای اثبات این ادعاها محدود هستند.

هدف:

هدف این مطالعه آزمایشگاهی بررسی تفاوت ها در متد های تولید مورد اشاره در ادامه ،در ناهمخوانی های مارجینالی کرون دندانی بود:اسکنر داخل دهانی اپتیکال،استفاده از پودر و تنظیمسازی سطح قالب.

روش تحقیق و مواد :

یک دندان آسیاب کوچک اول انسانی روی مدل ثابت شده و برای کرون اماده شده است و به کمک کد کم CEREC آماده میشود.سه تکنیک ساخت استفاده میشود:قالب گیری دیجیتال بوسیله اسکنر کد کم CEREC Bluecam با اسپری پودر تیتانیوم دایوکساید TDP، قالب گیری دیجیتال بوسیله اسکنر CEREC Omnicam بدون اسپری پودر TDP و قالب گیری دیجیتال بوسیله CEREC Omnicam با اسپری پودری TDP. پنج گروه آزمایشی (n=10) طراحی شده بود: Bluecam (group B), Bluecam with adjustments (group BA), Omnicam (group O), Omnicam with adjustments (group OA), and Omnicam with TDP (group OP). نمونه به کمک microcomputed tomography برای اندازه گیری عمودی ، افقی و انطباق های داخلی و میزان انطباق ابعاد سه بعدی داخلی در هر فضای درز اسکن شد. یک جفت آزمایش برای بررسی معنای تغییر انطباق مارجینالی بعد از تنظیمسازی در همان گروه در نظر گرفته شده بود.آنالیز واریانس یک طرفه و آزمایش post-hoc برای مقایسه گروه B,O و OP(آلفا=۰/۰۵)در نظر گرفته شده بود.

خروجی ها:

میانگین انحراف معیار ±استاندارد انطباق عمودی گروه B=29.5 ±۱۳٫۲ μm ،  BA=26.9 ±۷٫۷ μm ،O=149.4 ±۶۴٫۴ μm ، OA=49.4 ±۱۲٫۷ μm ، و OP=33.0 ±۸٫۳ μm. تنظیم سازی در سطح قالب و استفاده از اسپری پودر TDP بصورت آماری در انطباق عمودی گروه(O (P<.001تاثیر گذار است.درصد میزان انطباق عمودی <75 میکرو متر در گروه (B=89.3%, BA=92.7%, O=31.0%, OA=73.5%, and OP=92.0%) میزان میانگین انطباق افقی گروه ها

B=56.2 ±۲۱٫۵ μm ; 85.8 ±۴۴٫۴ μm for group BA; 77.5 ±۱۱٫۸ μm for group O; 102.5 ±۱۶٫۲ μm for group OA; and 91.4 ±۱۹٫۴ μm for group OP.

نتیجه از گروه B بطور معنا داری از دیگر گروه های آزمایش متفاوت بود (P<.05). درصد میزان عدم انطباق :

 

۶۱٫۲% in group B; 73.5% in group BA; 88.1% in group O; 92.4% in group OA; and 85.0% in group OP.

میزان انطباق ابعاد سه بعدی داخلی:

in group B were 9.4 ±۱٫۳ mm3 ; 10.7 ±۱٫۰ mm3 in group BA; 11.8 ±۲٫۱ mm3 in group O; 11.0 ±۱٫۳ mm3 in group OA; and 9.6 ±۰٫۹ mm3 in group OP.

در مجموع نتایج از جهت عدم انطباق عمودی و ابعاد انطباق سه بعدی داخلی، در گروه BوOP از گروه Oبهتر بود .

نتیجه گیری:

اسکنر های اپتیکال مختلف داخل دهانی ،استفاده از پودر اسپری  (تیتانیوم دایوکساید) و تنظیمسازی داخلی در ناهمخوانی مارجینالی کرون تاثیر میگذارد. کرون ساخته شده توسط Omnicam به طور مشخصی ناهمخوانی عمودی بالاتر و میزان انطباق سه بعدی داخلی بالاتری از کرون ساخته شده با سیستم اسکنر Bluecam بهمراه پودر TDP دارد. تنظیم سازی سطح قالب انطباق عمودی کرون ساخته شده با اسکنر Omnicam را بهبود می بخشد ؛اگرچه ،استفاده از پودر TDP قبل از اسکن با Omnicam انطباق عمودی را به میزان انطباق داخلی ابعاد سه بعدی درز های کرون بهبود می بخشد.